Skip to main content

Modelowe Ośrodki Turystyczne

European Destination of Excellence

Modelowe Ośrodki Turystyczne (EDEN) to projekt promujący modele zrównoważonego rozwoju w całej Unii Europejskiej. Projekt opiera się na krajowych konkursach, które odbywają się corocznie i powodują wybór turystycznego "miejsca doskonałości" dla każdego uczestniczącego kraju. Poprzez wybór miejsc docelowych EDEN skutecznie realizuje cel zwrócenia uwagi na wartości, różnorodność i wspólne cechy europejskich ośrodków turystycznych. Zwiększa widoczność wschodzących europejskich miejsc, tworzy platformę wymiany dobrych praktyk w całej Europie i promuje tworzenie sieci między przyznanymi miejscami.

To europejskie poszukiwanie doskonałości w turystyce rozwija się wokół corocznego tematu wybranego przez Komisję wraz z państwami członkowskimi i krajami kandydującymi. Odpowiednie organy turystyki realizują projekty na szczeblu krajowym. Dotychczasowe tematy były następujące: Najlepsze wschodzące miejscowości wiejskie, turystyka i dziedzictwo niematerialne, turystyka i obszary chronione oraz turystyka wodna. Kluczową cechą wybranych miejscowości jest ich zaangażowanie w kwestie zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturowego i środowiskowego. Umożliwia to dotarcie do mało znanych europejskich miejsc docelowych zlokalizowanych w 27 państwach członkowskich i krajach kandydujących.

Projekt EDEN pomaga rozpowszechniać praktyki zrównoważone stosowane w wybranych miejscach w całej Unii Europejskiej i przekształcić te miejsca w miejsca całoroczne. Proces ten ma pomóc złagodzić, przeciwdziałać sezonowości, zrównoważyć przepływ turystów w kierunku nietradycyjnych miejsc. Projekt jest również środkiem, który tworzy platformę wymiany dobrych praktyk na poziomie europejskim. To połączenie z kolei pomogło przekonać inne miejsca docelowe do przyjęcia metod zrównoważonego rozwoju turystyki.

Cele EDEN na Malcie i Gozo to: NADUR (2007), SANTA LUĊIJA (GOZO) (2008), MELLIEĦA (2009), SENGLEA (2010), GĦARB (2011), XAGĦRA (2015), QRENDI (2016) and ZEJTUN (2018).

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:  http://bit.ly/2uX27ul

 


Malta & Gozo - European Destinations of Excellence

 

Eden Bottom Banner