Skip to main content

Wskazówki dotyczące rejestracji zdarzeń

Organizujesz imprezę na Malcie, Gozo czy Comino? Jeśli chcesz, abyśmy ją opisali w kalendarzu wydarzeń, wypełnij ten formularz i wyślij go do nas. Zanim zdecydujesz się na wydarzenie, musisz się zarejestrować na stronie internetowej. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Wytycznymi i Warunkami umieszczonymi tutaj.

Jeśli napotkasz jakiś problem, skontaktuj się z nami.


 

VISITMALTA.COM | WYTYCZNE I WARUNKI ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA

O Kalendarzu Visitmalta
Kalendarz wydarzeń Visitmalta.com, zwany dalej "Kalendarzem", jest usługą świadczoną przez Maltańską Organizację Turystyki, zwaną dalej "MTA". Kalendarz zawiera listę wydarzeń, które są wyświetlane w głównym portalu marketingu docelowego MTA www.visitmalta.com, a także na kilku stronach internetowych osób trzecich korzystających z tego samego kalendarza. Zachęcamy organizatorów imprez i promotorów do zgłaszania wydarzeń w celu włączenia ich w Kalendarz. Każdy organizator i/lub promotorzy zainteresowani przesyłaniem swoich zdarzeń powinni zapoznać się z następującymi informacjami o ważnych wskazówkach i zasadach dotyczących korzystania z Kalendarza przed przesłaniem ich wydarzeń. Po przesłaniu wydarzeń zakłada się, że organizatorzy i/lub promotorzy zrozumieli i przeczytali takie wytyczne i warunki oraz odpowiednio je zatwierdzili.

Zgłaszanie zdarzeń
Wydarzenia mogą być zgłaszane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego online. Wszystkie wydarzenia wymienione w kalendarzu muszą odbywać się na Wyspach Maltańskich lub wokół nich i muszą być otwarte dla ogółu społeczeństwa (żadne prywatne lub zamknięte wydarzenia nie zostaną zaakceptowane). Wydarzenia są przeglądane, edytowane i dodawane do kalendarza według uznania administratora kalendarza.

Kto może zgłaszać wydarzenia do kalendarza?
Każdy może wysłać wydarzenie do Kalendarza. Zanim jednak uzyskasz dostęp do formularza zgłoszeniowego, musisz być zarejestrowanym użytkownikiem visitmalta.com. Po zarejestrowaniu po raz pierwszy można ponownie wejść na stronę wydarzenia z wykorzystaniem tej samej nazwy logowania i hasła.

Jakie wydarzenia można opublikować?
Wydarzenia muszą być interesujące dla szerokiej publiczności i muszą być szczególnie istotne dla gości z zagranicy. Mogą obejmować, ale nie są ograniczone do wydarzeń, które dotyczą następujących sfer:

 • Sztuka i kultura
 • Biznes i handel
 • Kino
 • Clubing
 • Taniec
 • Wystawy
 • Rodzinna zabawa
 • Jedzenie picie
 • Zdrowie i dobre samopoczucie
 • Wykłady i seminaria
 • Muzyka
 • Natura i odkrycia
 • Spadochroniarstwo
 • Filantropia
 • Religijne
 • Sport
 • Teatr

Jakich wydarzeń nie można opublikować?

 • Wydarzenia o charakterze politycznym, kontrowersyjnym lub dyskryminacyjnym.
 • Wydarzenia osobiste (np. wesela, chrzciny, itp.) oraz prommocje (np. przesłuchania, rozmowy kwalifikacyjne itp.).
 • Wydarzenia, które są otwarte lub są interesujące dla wąskiej grupy odbiorców (np. spotkanie klubowe tylko dla członków).
 • Standardowe usługi oferowane przez placówki handlowe (np. niedzielny bufet w restauracji, Happy Hour w barze, sprzedaż zimowa w sklepie z ubraniami i podobne czynności).

Przed przesłaniem wydarzenia
Ważne jest, aby zapewnić dostępność następujących informacji. Niekompletne zgłoszenia do kalendarza spowodują opóźnienie lub odmowę publikacji.

 • Nazwa zdarzenia (należy wpisać w LITERAMI DRUKOWANYMI)
 • Data zdarzenia (należy wpisać w formacie DD / MM / RRRR)
 • Czas zdarzenia (należy wpisać w formacie od HH: MM i do HH: MM - w stosownych przypadkach)
 • Lokalizacja zdarzenia (miejsce wybiera się z menu popularnych lokalizacji lub dodaje, jeśli nie znaleziono)
 • Kategoria zdarzenia (np. Sport, Muzyka itp.)
 • Informacje o wydarzeniach (nazwa organizatora, telefon, adres e-mail, strona internetowa Uwaga: te informacje będą publiczne)
 • Krótki opis w języku angielskim (maksymalnie 200 słów)
 • 1 obraz (najlepiej JPG, 365 pikseli szerokości x 245 pikseli)

Zazwyczaj wydarzenia będą publikowane w Kalendarzu w ciągu 24 godzin od złożenia, z wyjątkiem weekendów lub wakacji. Jeśli zdarzenie nie spełnia wymagań kalendarza, zostanie ono usunięte z kolejki lub zwrócone do zgłaszającego do edycji.

Administrator kalendarza może odrzucić zgłoszenie, jeśli:

 • Wydarzenie nie jest zgodne z tymi wskazówkami; lub
 • Formularz zgłoszeniowy nie został prawidłowo wypełniony; lub
 • Żądanie zawiera nieodpowiednie lub obraźliwe treści, w tym język obraźliwy, odniesienia do nielegalnych działań lub zniesławiający lub nękający język przeznaczony dla danej osoby lub grupy.

Niezależnie od tego, że dostarczone wydarzenie musi spełniać wszystkie odpowiednie kryteria określone w niniejszych wytycznych i warunkach, MTA nie gwarantuje, że wspomniane wydarzenie zostanie opublikowane jako że publikacja wydarzenia następuje według uznania administratora kalendarza.

Zmiany w złożonych/opublikowanych zdarzeniach
Jeśli zgłaszający potrzebuje dokonać zmian informacji związanych z wydarzeniem, które zostało już przesłane lub opublikowane (aktualizacje, anulowanie, sprzedaż itp.), to musi wysłać wiadomość e-mail do administratora kalendarza pod adresem  editor@visitmalta.com.

Udostępnianie Kalendarza wydarzeń Eventmalta w Twojej witrynie
Kalendarz można wyświetlać na stronach internetowych osób trzecich za pomocą kanału RSS. Ta usługa może być dostępna za pośrednictwem kanału RSS pod adresem  http://www.visitmalta.com/RssEvents.ashx. Administratorzy serwisu www nie powinni mieć problemu z integracją tego kanału z witryną, ale w razie trudności wyślij e-maila na adres  editor@visitmalta.com. Chociaż kanał jest bezpłatny, każdy, kto zdecyduje się na użycie takiego kanału na swojej stronie internetowej, informuje o tym administratora Kalendarza.

Lączenie z Kalendarzem
MTA z zadowoleniem przyjmuje linki do kalendarza z innych witryn sieci Web, o ile linki służą wyłącznie celom informacyjnym i nie oznaczają poparcia przez lub powiązania z visitmalta.com lub MTA. Ważne jest, aby zgłaszający podjął wszelkie niezbędne środki ostrożności, w szczególności w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa przed wirusami, robakami, końmi trojańskimi i innymi szkodliwymi programami, gdy użytkownicy korzystają z takich łączy.

MTA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i/lub straty poniesione przez osoby trzecie, spowodowane, w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na zawartości zawartej na stronach internetowych lub dostępnych za pośrednictwem linków dostarczonych przez zgłaszającego. Przekazując takie linki przyjmuje się, że zgłaszający ponosi wszelką odpowiedzialność za treść takich linków wobec osób trzecich i będzie w pełni bronić, zabezpieczać i chronić MTA, pracowników i przedstawicieli przed wszelkimi stratami, szkodami, kosztami, zobowiązaniami i wydatkami, które mogą ponieść lub być na nie narażone w związku z treścią linków zgłoszonych przez zgłaszającego.

Odpowiedzialność
Przesyłając zdarzenie do publikacji w kalendarzu Visitmalta, przyjmuje się, że zgłaszający przeczytał i zrozumiał i zaakceptował warunki określone w niniejszym dokumencie oraz na portalu visitmalta.com. Ponadto zgłaszając wydarzenie do publikacji oznacza to, że zgłaszający potwierdza, że zarówno wydarzenie, jak i miejsce, w którym odbywa się wydarzenie, są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi prawami i przepisami, w tym, ale nie ograniczonymi do wszystkich niezbędnych licencji i/lub zezwoleń i/lub zdarzenie jest zgodne ze wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.

Oświadczenie i wyłączenie odpowiedzialności
Kalendarz ma na celu udostępnianie informacji o imprezach i wydarzeniach związanych z Maltą i Gozo. Mimo najlepszych starań MTA niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub niekompletne. Zgłaszający jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy wszystkie informacje udostępnione przez MTA dotyczące zdarzenia są poprawne i w razie pojawienia się jakichkolwiek błędów, zgłaszający niezwłocznie skontaktuje się z administratorem kalendarza.

Zgłaszający zgadza się, że przekazując informacje do MTA, że MTA, jej pracownicy i przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności wobec zgłaszającego, organizatora, promotora i/lub innej osoby uczestniczącej w organizacji imprezy lub uczestniczącej w przypadku jakichkolwiek bezpośrednich, pośrednich, następczych, szczególnych lub przypadkowych szkód lub uszkodzeń związanych z utratą zysków, przychodów, przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej lub utratą informacji handlowych, powstających w związku z przedkładaniem wydarzeń w Kalendarzu, nawet jeśli MTA podzieliło się nieprawidłowymi lub niekompletnymi informacjami lub jeśli zostało powiadomione o możliwości wystąpienia takich szkód lub jeśli taka możliwość była racjonalnie przewidywalna.

Zgłaszający w pełni zabezpieczy i zapewni bezszkodowość MTA przed wszelkimi roszczeniami, odszkodowaniami, odpowiedzialnością, stratami, wyrokami i kosztami powstałymi bezpośrednio i/lub pośrednio lub odnoszącymi się do informacji przekazanych MTA w związku z wydarzeniem lub nawiązaniem do innych wystąpień związanych z organizacją i/lub organizowaniem imprezy, w szczególności, ale bez ograniczenia, do wszelkich przypadków wszczętych przeciwko MTA przez osoby trzecie, które mogły ponieść jakiekolwiek szkody wynikłe z organizacji imprezy lub informacji udostępnionych przez MTA w związku z wydarzeniem, nawet jeśli MTA udostępniła nieprawdziwe i/lub niekompletne informacje.

Skontaktuj się z nami
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z administratorem kalendarza pocztą elektroniczną na adres  editor@visitmalta.com lub telefonicznie pod numerem 356 22915402.

Zgadzam się z Warunkami korzystania z usługi i chciałbym złożyć zgłoszenie..