Skip to main content

Warunki

Niniejszy portal jest prowadzony i administrowany przez Maltańską Organizację Turystyczną (MTA).

Korzystając z tego portalu, użytkownicy wyrażają zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Użytkownik rozumie i akceptuje, że MTA może okresowo zmieniać dowolną cześć niniejszego portalu lub dowolną usługę lub produkt dostępny na tym portalu, zgodnie z jego uznaniem dotyczącym adekwatności portalu, w dowolnym czasie, bez zawiadamiania użytkownika.

Uważa się, że niniejsze Warunki zawierają wszelkie pozostałe polityki, które mogą być dodawane do portalu od czasu do czasu, łącznie z zasadami dotyczącymi polityki prywatności, zgodnie z niniejszym dokumentem. Polityka prywatności jest wyraźną częścią Warunków niniejszego portalu.

Warunki dotyczące aktywności sportowych

Nasz portal zawiera informacje o aktywnościach, które wymagają wysiłku fizycznego oraz pewnego stopnia sprawności fizycznej. MTA nie ponosi odpowiedzialności przed jakąkolwiek osobą z tytułu straty lub kontuzji (łącznie z m.in. uszczerbkiem na zdrowiu i stratą pośrednią) odniesioną podczas uczestnictwa w aktywnościach sportowych opisanych lub wskazanych w niniejszym portalu. MTA nie dokonuje żadnych oświadczeń dotyczących stanu faktycznego, charakteru, jakości lub adekwatności jakiejkolwiek aktywności sportowej opisanej na niniejszym portalu. Użytkownik jest odpowiedzialny za uzyskanie informacji dotyczących wszelkiego ryzyka, stopnia wymaganej sprawności fizycznej dla opisanych aktywności, zasięgając porady lekarskiej w przypadku wątpliwości. Przedstawiony materiał oraz informacje dotyczące aktywności sportowej zostały podane jedynie dla celów informacyjnych oraz nie dają żadnej gwarancji bezpieczeństwa takich aktywności.

Informacje o dostawcach usług

VisitMalta przedstawia informacje dotyczące firm, spółek oraz dostawców usług („Operatorzy”). Pomimo tego, że informacje zamieszczone na portalu zostały dostarczone przez samych Operatorów i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, są poprawne, umieszczając swoje dane na portalu, MTA nie składa żadnych oświadczeń co do ich aktualności lub dokładności. MTA zrzeka się odpowiedzialności za jakąkolwiek stratę, szkodę lub niedogodność poniesioną przez jakąkolwiek osobę, spółkę, korporację lub partnerstwo lub inny podmiot w wyniku wykorzystania takich informacji kontaktowych lub opisowych, które zostały umieszczone na niniejszym portalu. Każda osoba proponująca skorzystanie lub poleganie na takich informacjach musi uzyskać potwierdzenie dokładności i aktualności takich informacji bezpośrednio od danego Operatora. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na korzystanie z informacji podanych na portalu na swoje własne ryzyko i odpowiedzialność.

MTA nie odpowiada za jakiekolwiek szkody (łącznie z m.in. szkodami wynikającymi z utraty możliwości prowadzenia działalności gospodarczej lub utraty zysków) w formie kontraktowej, deliktowej lub innej, jako konsekwencja korzystania lub niemożności skorzystania z portalu lub jakiegokolwiek linku zawartego w nim lub jako konsekwencja jakiegokolwiek działania lub decyzji podjętej w wyniku korzystania z takiego portalu lub linku, materiału lub informacji w nim zawartych. To samo ma zastosowanie w przypadku informacji o produktach lub usługach osób trzecich, zawartych w elektronicznych biuletynach informacyjnych lub innych formach komunikacji wydawanych przez VisitMalta lub linkach zawartych w nich.

Co się dzieje w przypadku odwiedzenia naszego portalu?

Kiedy odwiedzasz niniejszy portal, rejestr Twojej wizyty jest prowadzony jedynie dla celów statystycznych lub badawczych. W ten sposób łatwiej możemy dowiedzieć się, które elementy naszej strony są najczęściej odwiedzane oraz ułatwia nam to umieszczenie więcej informacji na temat Maltańskich Wysp, które naszym zdaniem, są poszukiwane przez odwiedzających portal. Podobne rejestry mogą być prowadzone w przypadku korzystania z jakichkolwiek interaktywnych cech niniejszego portalu. Przechowywane informacje to:

  • Adres Twojego serwera
  • Nazwa Twojej domeny najwyższego poziomu (np. .com, .net, .uk)
  • Data i godzina Twoich odwiedzin na tej stronie
  • Strony tego portalu, które odwiedziłeś
  • Dokumenty, które ściągnąłeś
  • Strona, na której byłeś poprzednio
  • Rodzaj Twojej przeglądarki internetowej

Niniejsze informacje nie są wykorzystywane w celach identyfikacyjnych. Jednakże, niniejsze informacje mogą być wykorzystane w tym celu w mało prawdopodobnym przypadku, kiedy rządowy organ ścigania lub podobna strona uzyska i wykona nakaz, wezwanie lub podobny nakaz prawny w celu uzyskania dostępu do rejestrów naszych dostawców usług.

Pliki cookies 

W celu zbierania niniejszych informacji oraz zapisywania preferencji interaktywnych portalu wybieranych przez użytkowników, możemy stosować pliki cookies. Pliki cookies to niewielkie ciągi kodów, wysyłane przez portal do przeglądarki użytkownika w celu ułatwienia portalowi analizy sposobu, w którym użytkownicy korzystają ze strony. MTA również wykorzysta niniejsze informacje jedynie do oceny sposobu wykorzystania portalu oraz celów statystycznych i badawczych. Plik cookie nie może pozyskiwać informacji z Twojego komputera, przesyłać wirusów komputerowych ani przechwycić lub przesyłać Twojego adresu e-mail. Możesz zdecydować o dezaktywacji plików cookies na swoim komputerze, uzyskując dostęp do ustawień przeglądarki sieci web. Korzystając z niniejszego portalu, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez MTA w sposób i w celu wymienionych powyżej.

Dane osobowe

Niektóre interaktywne funkcje niniejszej strony, łącznie z różnymi formami subskrypcji, mogą wymagać wprowadzenia danych osobowych. MTA przechowuje niniejsze informacje w zaszyfrowanym formacie oraz usuwa je w przypadku osiągnięcia celu, w którym zostały one zebrane. Długość czasu ich przechowywania może się różnić zależnie od celu, w którym zostały one zebrane. Żadne takie informacje nie są ujawniane osobie trzeciej bez wcześniejszej zgody użytkownika, chyba, że MTA jest zmuszona do ujawnienia zgodnie z prawem.

Rejestracja dla otrzymywania wiadomości e-mail oraz aktualizacji

Jeśli użytkownik zdecyduje się zarejestrować w celu otrzymywania informacji od nas, takich jak szczegółowe informacje na temat wydarzeń lub aktywności interesujących użytkownika, wówczas możemy poprosić o podanie informacji dotyczących preferencji oraz niektórych danych osobowych. Niniejsze informacje są przechowywane jedynie w następujących celach:

  • Do celów badawczych i statystycznych
  • Identyfikowania zainteresowań użytkownika; oraz
  • Dodawania imienia i nazwiska do naszej listy mailingowej (jedynie za zgodą użytkownika).

Zbieramy poniższe informacje, aby móc świadczyć bardziej kompleksową oraz aktualną usługę przedstawiania wiadomości i informacji na temat Maltańskich Wysp. W efekcie, użytkownik otrzymuje od nas informacje zgodne z jego preferencjami i zainteresowaniami. Użytkownik może wypisać się z list mailingowych w dowolnym momencie.

Informacje dostarczane przez użytkownika nie są ujawniane osobom trzecim bez jego zgody, co jest wskazane w momencie rejestracji lub w jakimkolwiek czasie po niej. W przypadku wyrażenia zgody, możemy przekazywać ogólne, jednak nigdy specyficzne, dane personalne naszych partnerom turystycznym w celach badawczych i marketingowych. MTA zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu sposobu wykorzystania takich informacji przez naszych partnerów turystycznych. MTA nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie sankcyjne, przypadkowe, następcze lub inne szkody wynikające z nieupoważnionego dostępu lub do zmiany lub bezprawnego przesyłania danych przez osoby trzecie.

W przypadku wypisania się z naszych list mailingowych, usuwamy imię i nazwisko użytkownika z bazy danych list mailingowych, ale nie jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie, że nasi partnerzy turystyczni również usuną imię i nazwisko użytkownika z ich list mailingowych.

Oświadczenie prywatności dotyczy jedynie niniejszego portalu oraz nie dotyczy stron osób trzecich, które są powiązane z niniejszą stroną.

Informacje

Jakakolwiek osoba lub organizacja, która zarejestrowała się w niniejszym portalu oraz która uważa, że zbieramy i przechowujemy jej dane osobowe, może zażądać wglądu do takich informacji na mocy postanowień odpowiednich ustaw o ochronie danych osobowych. Wszelkie żądania muszą być kierowane na: editor@visitmalta.com

Jeśli jakiekolwiek przepisy zawarte w niniejszym dokumencie zostaną określone przez kompetentny organ jako nieważne, niezgodne z prawem lub nieegzekwowalne w jakimkolwiek stopniu, wówczas takie warunki zostaną wyłączone w takim stopniu od pozostałych warunków zawartych w niniejszym dokumencie, które pozostaną ważne w najpełniejszym zakresie, na który pozwala prawo.

Niniejsze warunki podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem maltańskim, a wszelkie spory wynikające z wykonania lub interpretacji jakiegokolwiek warunku zawartego w niniejszym dokumencie podlegają wyłącznej jurysdykcji Sądów i Trybunałów na Malcie.