Romarna

Den romerska eran har stor betydelse i öarnas historia. Under denna tid infördes kristendomen på öarna, och Maltas framtid förenades med rikedomar från den europeiska kontinenten.

Innan romarna kunde inta Malta måste de kuva sina fiender, kartagerna (en västfenicisk gren från Medelhavsområdet). Kartagerna utgjorde ett hot mot romarriket, som var på uppgång och senare skulle bli överlägset. Under en serie krig som kallas puniska krigen och pågick 264-146 f.Kr. tog romarna kontrollen över Malta. Öarna blev ett fritt municipium, en fri stad.

Malta tycks ha blomstrat under det romerska styret. Öarna börjar nämnas i skriftliga källor. Den romerske senatorn och talaren Cicero kommenterade det viktiga Junotemplet på Melita (Malta), och den Sicilien-baserade romerske guvernörens slösaktiga uppförande. Paulus skeppsbrott på Malta år 60 e.Kr. beskrivs i Bibeln. Även om de villor, tempel och badhus som hittats här tyder på ett relativt stabilt liv av välbefinnande, förblev öarna i själva verket en utpost till Sicilien.

Strax utanför Mdina och Rabat fann man under sent 1800-tal ett romerskt hus från första århundradet f.Kr., i dag känt som "Roman Villa Museum". I huset finns utsökt golvmosaik och marmorstatyer, varav några är avbilder av den styrande kejsarfamiljen.

I Rabat finns två uppsättningar katakomber som användes under hela den romerska perioden på Malta: Saint Agathas med sina fresker, och Saint Paul-katakomberna, där aposteln Paulus sägs ha bott tillfälligt. Romarna tycks ha accepterat religiös mångfald. I Saint Paul's Catacombs, som är från 300- och 400-talen, finns flera judiska menorahsymboler inristade i stenen.

En annan viktig romersk plats har hittats nära Birzebbuga på sydöstra Malta. Här har man funnit en enorm cistern med en volym på tio kubikmeter. Som på andra romerska boplatser inkluderade fynden en olivpress. Att sådana redskap är så vanligt förekommande visar att det fanns en betydande oljeproduktion på Malta under romartiden.

Vissa oljelampor som är utställda i The Roman Villa har kristna symboler såsom Kristus initialer på grekiska.

Efter splittringen av romarriket i slutet av 300-talet var de maltesiska öarna i stort sett obemärkta under den bysantinska perioden, då de ingick i det Konstantinopelbaserade Östra romarrikets rättskipningsområde. Den bysantinska perioden varade i ytterligare 375 år tills nordafrikanska berber, som gick i spetsen för utvidgningen av Islam, tog över öarna år 870 e.Kr.

Paulus på Malta